YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin adı     :……………………………………………………………………………………………………

b) Kuruluş bilgileri     : ………………………………………………………………………………………………….

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :……………………………………………….

d) Adresi  : ……………………………………………………………………………………………….

e) Telefon/Faks Numaraları       : 0312 ……………………

f)Web adres ve elektronik posta: …………………………..

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1)  Yönetim Kurulu Üyeleri               Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

1……………………………….              ……………………           …………………………………….

2. ………………………………             …………………….          …………………………………….

3………………………………..             …………………….          …………………………………….

2) Denetim Kurulu Üyeleri                Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

1. ……………………………….                        ………………………        ……………………………………..

2. . ……………………………….          ………………………        ……………………………………..

3) Personelin Adı Soyadı                   Görev Dönemi         Unvanı  Yıllık Ödeme Top.        SSK Pirimi

1. ………………………..                    ………………………        ………….   …………………….      ………………..

2………………………….                    ………………………        ………….   …………………..        …………….

 

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                                 ÖNGÖRÜLEN          GERÇEKLEŞEN                  %

1. ………………………………………..  ………………………        ………………………………           ……..

2. ………………………………………..  ………………………        ………………………………           ……..

3. ………………………………………..  ………………………        ………………………………           ……..

 

GİDERLER                                ÖNGÖRÜLEN          GERÇEKLEŞEN                      %

1. ……………………………………..     ………………………..      ……………………………              ………

2. ……………………………………..     ………………………..      ……………………………              ………

3. ……………………………………..     ………………………..      ……………………………              ………

 

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam      gelir     :…………………………

Toplam gider         :…………………………..

Kalan para            :………………………….

 

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri   :……………………

-İnşaat giderleri                  :……………………

-Vergi ve harç giderleri     :……………………

-Sigorta giderleri                :……………………

-Genel giderler                   :……………………..

Diğer giderler                     :……………………

Toplam                               :…………………….

 

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı           Tutarı                     Faiz Oranı       Vadesi             Ödenen             Kalan

……………….       ………………….           …………………   …………….         …………………     ………..

………………..      …………………..          ………………….    …………….        …………………     ………..

 

5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye                   : ………………………………………………………………………………………..

2. Vergi Dairesine            : ………………………………………………………………………………………..

3. Sigorta (SSK)   : ………………………………………………………………………………………..

4. Piyasaya                       : ………………………………………………………………………………………..

5. Yükleniciye                  : ………………………………………………………………………………………..

6. Personele                      : ………………………………………………………………………………………..

7. Diğer Borçlar    : ………………………………………………………………………………………..

6) Demirbaş ve diğer araçlar                    :

Cinsi                                                        Bedeli                              Adedi

1. ………………………………………..              ……………………..         ……………………

2. ………………………………………..             ………………………         ……………………..

3. ………………………………………..             ……………………..          ……………………..

 

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış)                          Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü                               Tarih ve Sayısı Noter.Adı              Tarih ve Sayısı Noter.Adı

1-Yevmiye Defteri,                .    ……/…../200../…..   …………….       …../…../200../…..    ………………..

2-Envanter ve Bilanço Def.         …../…../200../…..   …………….       …../…../200../…..   …………….

3-Defteri-Kebir  Def.                   …../…../200.. /….   …………….

4-Yönetim Kurulu Karar Def.     …../…../200.. /….   …………….

5-Genel Kurul Karar Defteri       …../…../200.. /…     …………….

6-Ortak Kayıt Defteri                 …../…../200.. /…     …………….

 

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı                                             : ………………………………………………

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı    : ………………………………………………

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı           : ………………………………………………

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:………………………….

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : ……………………………..

-Ortaklardan yapılan tahsilat            : ……………………………..

-Ortakların aidat borcu                      : ……………………………..

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:…………………….

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı  :……………………….

-Gecikme cezası tahsilat miktarı  :…………………………….

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden                               Devralan                                 Yönt. Krl.Tarih No

1. ……………………………….      ………………………………..         ………………………..

2. ……………………………….      ………………………………..         …………………………

3. ……………………………….      ………………………………..         …………………………

 

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı   Çıkarılma sebebi                yerine ortak alınıp alınmadığı        ………………….             …………….                 …………………………………..

 

6) Ortaklığı sona eren ortaklara  yapılan ödemeler

Adı Soyadı                   Odemelerin tarihi                                 Ödemenin tutarı

…………………………     …………………………………..                              …………………

 

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : ……………………………………………

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: …………………………………………………………………………………………….

4-. İnşaat Yapım Yöntemi : ………………………………………………………………………..

-Konut/işyeri Sayısı : ……………………………………

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

5)Yapılan İhalelerin    :

Yapılan  İhaleler      İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli       Konusu                         Tarafları

1.…………….          …………………………………                …………………        ………….

2……………                 ………………………………              …………………        …………..

6)Arsa veya arazinin imar durumu     : ………………………………………………………..

-Proje                                      : …………………………………………………………

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su : …………………………………………………………

-Altyapı durumu         : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

-Çevre düzenleme çalışmaları : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7)Hakedişlerin T. No       Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme          Kalan

1…………………………….           ……………..             .        ………………….          …………….

2…………………………….           ………………                     …………………           ……………

 

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:”…………………………………………………………………………………………………………………”

 

9)Kesin Maliyet                     : ……………………………………………………………………

-Şerefiye Tespiti                     : ……………………………………………………………………

-Kur’a Çekimi            : ……………………………………………………………………

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: …………………………………………….

-Tapu Dağıtım Tarihi              : …………………………………………………………

-Tasfiye Başlangıç Tarihi       : ……………………………………………………………………

 

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No    Aşaması

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme  ve dosya numaraları :

Davacı             Dava Konusu             Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi                     Konusu                      Hazırlık numarası

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bu rapor kooperatifin…… ..…dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

 

…./…../20..

 

 

………………..                 …………………….

……………………………..Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi

 

Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Üyesi


 
ukash ukash al escort escort bayan istanbul escort bets10 antalya cam balkon antalya cam balkon antalya cam balkon cam balkon antalya cam balkon antalya cam balkon antalya